Przewodniczący: Radosław Żołnierzak  
Wiceprzewodniczący: Zygmunt Bieliński  
  Tomasz Łaptosz  
  Romaniak Tadeusz  
  Woliński Jan  
  Bolesław Margasiński  
  Jacek Salamończyk  
  Zbigniew Malewicz  
  Jacek Kaim  
  Henryk Smulski  
  Jan Puścian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja Komisji Instruktażu i Kontroli

Warszawskiej Okręgowej Rady Łowieckiej

dla kół łowieckich

 

Komisja Instruktażu i Kontroli Warszawskiej okręgowej Rady łowieckiej prowadzi swoją działalność trzecią kadencję. W ramach swych prac instruktaż przeprowadzono w 143 kołach okręgu warszawskiego. Doświadczenia zebrane przez komisję, pozwalają na sformułowanie zaleceń dla kół. Komisja zwraca uwagę na celowość doskonalenia pracy zarządów kół w odniesieniu do niektórych następujących zagadnień związanych z prowadzoną działalnością:

 1. Prowadzenia na bieżąco dokumentacji obwodów łowieckich

 2. Dokumentowania i ewidencjonowania szkód łowieckich

 3. Bieżącego nadzorowania obiegu upoważnień wydawanych na polowanie indywidualne

 4. Prawidłowego wypełniania protokołów z polowań zbiorowych

 5. Prowadzenia zbiorów i rejestru uchwał zarządów i walnych zgromadzeń

 6. Zgodnego ze statutem podziału kompetencji pomiędzy zarząd i walne zgromadzenie

 7. Prowadzenia kart ewidencji członków koła

 8. Dokumentacji strażników łowieckich

 9. Dokumentacji kandydatów do PZŁ

 10. Prowadzenia działalności zarządu zgodnie z zapisami & 63 statutu

 11. Bieżącego przekazywanie informacji z działalności zrzeszenia i koła zgodnie z &67 statutu.

Przekazując powyższe komisja w ramach swych prac weryfikuje i wspiera całość prowadzonej działalności przez koła. Zakres prac prowadzony jest wg. załączonej do informacji „Karty oceny”. Komisja proponuje aby zarówno zarządy jak i komisje rewizyjne kół wykorzystały zapisy karty w swych pracach związanych z prowadzeniem działalności koła.

Darz Bór !

Przewodniczący Komisji

Radosław Żołnierzak

 

 

 Charakterystyka Działalności Koła Łowieckiego (do pobrania)

          Karta Oceny Koła Łowieckiego (do pobrania)

 

Komunikat Komisji Instruktażu i Kontroli Kół

Okręgowej Rady Łowieckiej w Warszawie

            Komisja Instruktażu i Kontroli Kół Łowieckich informuje, że od chwili powołania w 2005 roku przeprowadziła łącznie instruktaż w 115 kołach okręgu warszawskiego. W ubiegłej kadencji Rady Okręgu zakończono prace z 63-ma, a w obecnej z 52-ma kołami. Należy jednocześnie zaznaczyć, że w obecnej kadencji 5 kół odmówiło współpracy z Komisją.

            Komisja przypomina, że celem jej pracy jest wsparcie merytoryczne kół w zakresie prowadzonej działalności, dokumentowania pracy oraz weryfikacja stosowanych zasad nakreślonych regulacjami prawa powszechnego obowiązującego w PZŁ oraz regulacji wewnątrz organizacyjnych. Członkami komisji, poza osobami wchodzącymi w skład Rady Okręgu, są koledzy mający duże doświadczenie w prowadzeniu działalności koła łowieckiego, aktualni lub byli prezesi kół.

            Komisja z zadowoleniem informuje, że z podsumowania pracy komisji w obecnej kadencji wyłoniono koła, które po przeprowadzonej weryfikacji prowadzenia i dokumentowania działalności zasługują na wyróżnienie. Są to:

 

 1. Koło Łowieckie „ Orlik II” w Warszawie 
 2. Koło Łowieckie „ Czajka”  w Tłuszczu
 3. Koło Łowieckie „ Brzask ” Politechnika w Warszawie

 

      W protokółach pokontrolnych tych kół stwierdzono, że w poszczególnych segmentach prowadzonej działalności koła te realizują zadania zgodnie z zapisami statutu PZŁ a w niektórych  działania te należy ocenić jako wzorowe.

      

 

                                                                                     Gratulujemy, Darz Bór!

 

                                                                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                                               Radosław Żołnierzak

 

 

 

pauseplay
/
show/hideshow/hide

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Aby się dowiedzieć więcej o cookies, proszę kliknąć tutaj: Informacje o cookies.

Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony