Warszawa, dnia 25 lutego 2010 roku.

 

 

Komunikat 1/20101. Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ okręgu warszawskiego.

Informujemy, że Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ okręgu warszawskiego odbędzie się w dniu 24 lipca 2010 roku. Zgodnie z § 123 ust. 1 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego koła łowieckie wybierają jednego delegata na każdą pełną 20 swoich członków. Jeżeli koło liczy mniej niż 20 członków wybiera tylko jednego delegata. Wybór delegatów należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia. Przypominamy, że w myśl § 169 ust. 2 wybory delegatów muszą odbyć się w głosowaniu tajnym. W związku z powyższym prosimy o dostarczanie uchwał Walnych Zgromadzeń Kół Łowieckich w sprawie wyboru delegatów do dnia 10 czerwca 2010 roku. Data ta jest podyktowana koniecznością zawiadomienia osób uczestniczących w Zjeździe z 30 dniowym wyprzedzeniem. Dlatego też apelujemy do Zarządów Kół o przeprowadzenie Walnych Zgromadzeń w takich terminach, aby uchwały o wyborach delegatów zostały przedłożone we właściwym czasie. Koła łowieckie, które z różnych powodów nie złożą przedmiotowych uchwał nie będą reprezentowane na Zjeździe, a tym samym nie będą mogły wnieść swoich uwag i wniosków pod obrady. W uchwale należy podać imię i nazwisko delegata, adres do korespondencji, telefon i jeżeli jest to możliwe również adres e-mail.
W Informujemy ponadto, że koła łowieckie, posiadające obwody w innych okręgach wybierają swoich delegatów na Zjazdy Okręgowe właściwe dla miejsca położenia obwodu. W tym przypadku zgodnie z § 123 ust.3 Walne Zgromadzenia wybierają jednego delegata.
W Zwracamy uwagę, że w każdym przypadku, delegaci mogą być wybierani tylko spośród członków macierzystych koła.2. Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze Kół Łowieckich.

W Polskim Związku Łowieckim rok 2010 jest rokiem sprawozdawczo-wyborczym, w którym kończą się kadencje wszystkich organów Zrzeszenia. Również w kołach łowieckich przeprowadzane są Walne Zgromadzenia mające na celu, poza wyborem delegatów na zjazdy okręgowe, o czym była mowa powyżej, dokonać wyboru Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej. W celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia zgodnego z wymogami Statutu Polskiego Związku Łowieckiego został opracowany materiał pomocniczy. Zachęcamy do skorzystania z jego treści. Ze względu na obszerność nie przesyłamy go w niniejszym komunikacie. Jest on natomiast dostępny na naszej stronie internetowej www.pzl.waw.pl a także w biurze Zarządu Okręgowego PZŁ.

Materiał pomocniczy dotyczący przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia

 

3. Ubezpieczenie kół łowieckich od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzane przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych.

Informujemy, że Zarząd Główny PZŁ wynegocjował z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Allianz korzystne, naszym zdaniem, warunki ubezpieczenia kół łowieckich od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzane przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych. Dotyczą one szkód do wysokości 5 000 zł. Z treścią nowych warunków wraz z deklaracją oraz opisem procedur przystąpienia i zgłaszania szkód można zapoznać się na naszej stronie internetowej oraz w biurze Zarządu Okręgowego PZŁ. Akces ubezpieczenia się na nowych warunkach należy zgłaszać do instruktora Stanisława Mazura w terminie do 30 kwietnia br.

Warunki ubezpieczenia od szkód łowieckich wraz z deklaracją.


4. Konferencja „Nauka Łowiectwu” - Hodowla i wsiedlanie zwierząt łownych.

Komisja Hodowlana, zaprasza na konferencję „Nauka Łowiectwu - Hodowla i wsiedlanie zwierząt łownych”, która odbędzie się 27 marca br. o godz. 9.00 na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW , 02-789 Warszawa, wwwwww ul. Ciszewskiego 8, Budynek 23, Aula 2. Tematy wykładów wygłaszanych na konferencji zostały umieszczone na stronie internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ www.pzl.waw.pl. Przypominamy o obowiązkowej obecności przedstawicieli Kół chcących brać udział w programie odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie mazowieckim w latach 2010-2015.

Program IV Konferencji "Nauka Łowiectwu - Hodowla i wsiedlanie zwierząt łownych”

5. Kurs dla kandydatów na selekcjonerów oraz nowowstępujących do PZŁ.

Informujemy, że rozpoczynamy zapisy na kurs dla kandydatów na selekcjonerów. Zajęcia odbywać się będą w dniach 6-7 oraz 13-14 marca br. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania przez okres co najmniej 3 lat oraz zgłoszenie się do biura Zarządu Okręgowego PZŁ z dowodem opłaty 700 zł na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie. W tytule opłaty należy podać imię i nazwisko za kogo jest ona wnoszona z dopiskiem „kurs selekcjonerski”.
W Kurs dla kandydatów na myśliwych rozpocznie się 10 kwietnia 2010 roku, będzie miał charakter zajęć sobotnio-niedzielnych. Program przewiduje 5 dwudniowych spotkań, które zakończą się na początku czerwca. Odpłatność za szkolenie wynosi 1000 zł. Zapisy uczestników rozpoczną się od 22 marca br. Również od tego terminu będzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące programu kursu jak również terminów zajęć.
W Zapisy na kurs selekcjonerski prowadzi oraz informacji o szkoleniu dla kandydatów do PZŁ udziela instruktor Bogdan Balik – tel. (22) 825-66-10, (22) 825-30-03, (22) 631-25-75 wew. 111; 668 66-44-11; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .6. Kurs dla strażników łowieckich.

Zawiadamiamy, że kurs dla strażników łowieckich odbędzie się 20 marca 2010 roku w godzinach 9.00 – 17.00 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie przy ul. Szymczaka 5. Odpłatność za szkolenie wynosi 100 zł. Zachęcamy zarządy kół do zgłaszania swoich przedstawicieli na powyższy kurs.
Program zajęć obejmuje:
- uprawnienia strażników i wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów;
- wybrane zagadnienia z gospodarki łowieckiej oraz ustawy „Prawo łowieckie”;
- elementy prawa karnego oraz postępowania w sprawach wykroczeń;
- zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego;
- pierwsza pomoc medyczna;
- zasady współdziałania z Policją, Państwową Strażą Łowiecką, Strażą Leśną.
W Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają odpowiednie zaświadczenia.
W Zapisy na szkolenie prowadzi instruktor Bogdan Balik - tel. (22) 825-66-10, (22) 825-30-03, (22) 631-25-75 wew. 111; 668 66-44-11; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.7. Kurs dotyczący szkód łowieckich.

Informujemy, że prowadzimy zapisy na kurs dotyczący szkód łowieckich. Zajęcia będą obejmowały 10 godzin wykładów i zostaną przeprowadzone w biurze Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie przy ul. Szymczaka 5. Koszt szkolenia wynosi 120 zł. Dokładny termin zajęć zostanie podany uczestnikom w chwili zebrania się odpowiedniej liczebnościowo grupy. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z instruktorem Bogdanem Balikiem - tel. (22) 825-66-10, (22) 825-30-03,(22) 631-25-75 wew. 111; 668 66-44-11; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
PROGRAM SZKOLENIA
Temat: Szacowanie szkód łowieckich.
I. Szkody łowieckie w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
- ustawy i rozporządzenia,
- wykładnia sądownicza,
II. Organizacja procedur związanych z szacowaniem szkód.
- dobór osób dokonujących szacowanie,
- udział przedstawicieli UG, IR i ODR
- szkolenie osób zajmujących się szacowaniem,
- przygotowanie dokumentacji i archiwizacja
III. Praktyka przy szacowaniu szkód łowieckich.
- etapy w szacowaniu szkód łowieckich,
- prawidłowe wypełnianie protokółu z szacowania szkody.
IV. Szkody łowieckie przy wykonywaniu polowania.
V. Szacowanie szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych;
- łąkowych i na pastwiskach,
- ziemniaków,
- kukurydzy,
- roślin zbożowych,
- rzepaku,
- sadach
- inne
VI. Szkody łowieckie w lasach.
VII. Problematyka odszkodowań łowieckich w innych państwach UE
VIII. Ćwiczenia.


8. Kurs dla sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego.

W dniach 10-11 kwietnia br. odbędzie się kurs dla instruktorów i sędziów strzelectwa myśliwskiego. Zajęcia teoretyczne rozpoczną się 10 kwietnia br. o godzinie 9.00 w Centrum Edukacji Przyrodniczo - Łowieckiej w Suchodole, natomiast praktyczne - 11 kwietnia br. o godz. 10.00 na strzelnicy myśliwskiej w Suchodole k. Tarczyna. Zachęcamy do wzięcia udziału w kursie, ponieważ nabyte uprawnienia znacznie ułatwią przeprowadzenie w kole corocznego przystrzeliwania broni. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest trzyletni staż łowiecki oraz wniesienie opłaty w wysokości 120 zł . Szczegółowych informacji udziela instruktor Przemysław Miros - (22) 825-66-10, (22) 825-30-03, (22) 631-25-75 wew. 105; 668-66-44-55; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.9. Kurs sygnalistów.

Komisja Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich zawiadamia, że kurs dla sygnalistów rozpocznie się 14 kwietnia br. w o godz. 17.00 w Domu Wojska Polskiego przy ul. Banacha 2 pod warunkiem, że zbierze się grupa minimum wwwwww 20 kandydatów.
W Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o kontakt z instruktorem Przemysławem Mirosem

 


10. Okręgowe Zawody Strzeleckie „Warszawa 2010”.

Komisja Strzelecka informuje, że na strzelnicy w Suchodole, w dniu 15 maja br. odbędą się Okręgowe Zawody Strzeleckie „Warszawa 2010”. W obecnym roku organizatorzy wprowadzili zmiany w regulaminie zawodów mówiące o obowiązkowym uczestnictwie minimum jednego reprezentanta każdego Koła.
W Poza tym zostały przygotowane bardzo atrakcyjne nagrody w postaci między innymi bażantów do introdukcji.
Regulamin oraz karty zgłoszenia są dostępne na stronie www.strzelnica-suchodol.pl lub u Kol. Przemysława Mirosa11. Próby Wyżłów i Psów Małych Ras.

Komisja Kynologiczna informuje, że Wiosenne Próby Pracy Wyżłów i Psów Małych Ras odbędą się 25 kwietnia 2010 roku w Ożarowie Mazowieckim. Zapisy prowadzi oraz udziela bliższych informacji Kol. Stanisław Mazur - tel. (22) 825-66-10, (22) 825-30-03, (22) 631-25-75 wew. 104; 668 66-44-22; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .12. Ocena prawidłowości odstrzału jeleni i danieli byków.

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni i danieli byków pozyskanych na terenie okręgu warszawskiego odbędzie się 10 marca br. o godz. 16.00 w biurze Zarządu Okręgowego PZŁ.13. Wycena medalowa.

Informujemy, że wycena medalowa trofeów odbędzie się 24 marca br. Osoby zainteresowane przeprowadzeniem wyceny dla zdobytych trofeów proszone są o ich dostarczenie do Kol. Stanisława Mazura do dnia 23 marca br.

 

14. W załączeniu przesyłamy.

ŁOW-1 wraz z instrukcją;
- Ankietę dotyczącą kłusownictwa – tylko dla kół dzierżawiących obwody na terenie okręgu warszawskiego
- Druk sprawozdania osobowego członków koła łowieckiego.

W Wypełnione druki należy złożyć w biurze Zarządu Okręgowego PZŁ w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2010 rokuZarząd Okręgowy PZŁ
w Warszawie

pauseplay
/
show/hideshow/hide

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Aby się dowiedzieć więcej o cookies, proszę kliknąć tutaj: Informacje o cookies.

Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony