Ldz. 1343/2013                                                       Warszawa, dnia 10 czerwca 2013 roku.

 

 

 

 

 

Komunikat 4/2013

 

 

Zarząd Okręgowy PZŁ informuje, że w ostatnich dniach została przeprowadzona kontrola dokumentacji prowadzonej przez ZO PZŁ oraz korespondencji z kołami łowieckimi. W jej wyniku stwierdzono, że niektóre uchwały zarządów kół są podpisywane tylko przez jednego członka Zarządu co stoi w sprzeczności z zapisem § 66 ust. 1 Statutu PZŁ, który mówi, że oświadczenia woli w imieniu koła składają dwaj członkowie zarządu koła lub jeden członek zarządu koła i osoba przez zarząd koła do tego upoważniona. W związku z powyższym prosimy, aby dostarczane do biura Zarządu Okręgowego PZŁ uchwały spełniały wymogi formalne, gdyż w przeciwnym wypadku pozostaną one bez rozpatrzenia i będą odsyłane nadawcy.

Ponadto zwracamy uwagę na przestrzeganie zapisów uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej nr 41/2007 z dnia 4 września 2007 roku w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania. § 2 powyższej uchwały mówi, że przyjęcie na staż następuje na mocy uchwały zarządu koła łowieckiego po rozpatrzeniu wniosku o przyjęcie na staż, którego wzór stanowi załącznik do uchwały Nr 23/2006 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 25 kwietnia 2006 r.

W terminie 14 dni od dnia przyjęcia na staż zarząd koła łowieckiego zawiadamia o tym fakcie, przesyłką poleconą, właściwy (z uwagi na miejsce zamieszkania stażysty) zarząd okręgowy przesyłając:

a) uchwałę zarządu koła o przyjęciu na staż,

b) wypełniony i podpisany przez kandydata na staż oraz zarząd koła lub kierownika ośrodka hodowli zwierzyny wniosek o przyjęcie na staż.

Wymieniona na wstępie kontrola wykazała, że zgłaszanie stażystów do prowadzonego przez Zarząd Okręgowy PZŁ rejestru stażystów, odbywa się z pominięciem przedmiotowej uchwały. Dlatego też zwracamy szczególną uwagę, aby informacje o przyjmowaniu stażystów były pełne i zgodne z wymogami uchwały NRŁ nr 41/2007. Rejestracja stażystów będzie następowała dopiero po spełnieniu tych wymogów.

Prosimy o poważne potraktowanie przedstawionych informacji w celu uniknięcia błędów i ewentualnie wydłużającej się procedury załatwiania spraw.

 

 

 

Zarząd Okręgowy PZŁ

w Warszawie

 

pauseplay
/
show/hideshow/hide

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Aby się dowiedzieć więcej o cookies, proszę kliknąć tutaj: Informacje o cookies.

Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony